Testvoorwaarden

Algemeen

  • Deze voorwaarden (hierna: “Testvoorwaarden”) zijn van toepassing op de Hartveiligheidstest (hierna: “Test”), die is ontwikkeld door ProCardio B.V., gevestigd te (3755 BS) Eemnes, Nederland, aan de Vlierberg 4-5b (hierna: “ProCardio”).

Deelname

  • Deelname aan de Test gaat als volgt: 
    De Deelnemer vult de vragen in van de Hartveiligheidstest via www.hartveiligheidstest.nl
    en ontvangt na afloop direct de uitslag.

Aansprakelijkheid

·     ProCardio is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Test, daaronder begrepen maar niet beperkt tot eventuele nadelige gevolgen wegens publiciteit.

·      ProCardio besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Test. Desondanks kan het voorkomen dat de verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten met betrekking tot de openbaar gemaakte Test, van welke aard dan ook, kunnen niet aan ProCardio worden tegengeworpen noch enige verplichting voor ProCardio doen ontstaan.

·      Bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt eveneens voor doorProCardio ingeschakeld personeel en door haar ingeschakelde derden.

 

·      De Deelnemer vrijwaart ProCardio van alle schade die ontstaat als gevolg van (mogelijke) inbreuken op rechten van derden die verband houden met deelname
aan de Test.

 
Privacy

·      Om de kennis optimaal te verbeteren kan ProCardio, eventueel in samenwerking met sportbonden, stichtingen en verenigingen, de generieke data
vanuit de Test meenemen in een onderzoek.

Overig

·      ProCardio is gerechtigd de Test, de looptijd van de Test en/of deze Testvoorwaarden gedurende de looptijd van de Test te wijzigen of te staken
zonder dat ProCardio daardoor tot vergoeding van schade gehouden is jegens Deelnemers.

·      Wijziging van de Test en/of deze Testvoorwaarden dan wel staking van de Test, zal door ProCardio bekend gemaakt worden middels een bericht op www.hartveiligheidstest.nl

·      Over deze Testvoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

 

·      Op de Test en deze Testvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit voortvloeiende geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Op deze website maken we gebruik van functionele cookies. Meer informatie kun je lezen in onze privacy policy.