Testvoorwaarden

Algemeen

 • Deze voorwaarden (hierna: “Testvoorwaarden”) zijn van toepassing op de Test ‘Test je hartveiligheid’ (hierna: “Test”), die georganiseerd wordt door ProCardio B.V., gevestigd te (3755 BW) Eemnes, Nederland, aan de Vlierberg 4-5b (hierna: “ProCardio”).
 • Deelname aan de Test is mogelijk voor deelnemers vanaf 16 jaar. (de “Deelnemer”). Deelnemers kunnen zo vaak deelnemen aan de Test als zij zelf willen.
 • Indien de Deelnemer jonger is dan 16 jaar dient de Deelnemer voor deelname aan de Actie toestemming te hebben gekregen van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger (hierna: “Ouder”).
 • Deelname aan de Test betekent instemming met deze Testvoorwaarden.


Deelname

 • Deelname aan de Test gaat als volgt: 
  De Deelnemer vult de vragen in van de ‘Hartveiligheidstest’ (hierna: “Test”) via hartveiligheidstest.nl en laat zijn e-mailadres achter om een advies van ProCardio te ontvangen.

Aansprakelijkheid

 • ProCardio is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Test, daaronder begrepen maar niet beperkt tot eventuele nadelige gevolgen wegens publiciteit.
 • ProCardio besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Test. Desondanks kan het voorkomen dat de verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten met betrekking tot de openbaar gemaakte Test, van welke aard dan ook, kunnen niet aan ProCardio worden tegengeworpen noch enige verplichting voor ProCardio doen ontstaan.
 • Bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt eveneens voor door ProCardio ingeschakeld personeel en door haar ingeschakelde derden.
 • De Deelnemer vrijwaart ProCardio van alle schade die ontstaat als gevolg van (mogelijke) inbreuken op rechten van derden die verband houden met deelname aan de Test.

 
Privacy

 • In het kader van deze Test zullen door ProCardio persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn voor het organiseren en uitvoeren van de Test en voor het verstrekken van het advies. Toestemming voor deelname aan de Test betekent tevens toestemming voor verwerking van persoonsgegevens van de Deelnemer en (indien online aangeboden) ontvangen van nieuwsbrieven.
 • ProCardio verstrekt persoonsgegevens van Deelnemers slechts aan derden waarmee ProCardio samenwerkt in het kader van deze Test en uitsluitend voor zover dat in het kader van deze Test noodzakelijk is.
 • Om de kennis optimaal te verbeteren kan Procardio, eventueel in samenwerking met sportbonden, de data vanuit de Test meenemen in onderzoek.

 
Overig

 • Deze Actievoorwaarden zijn geplaatst op www.hartveiligheidstest.nl
 • ProCardio is gerechtigd de Test, de looptijd van de Test en/of deze Testvoorwaarden gedurende de looptijd van de Test te wijzigen of te staken zonder dat ProCardio daardoor tot vergoeding van schade gehouden is jegens Deelnemers.
 • Wijziging van de Test en/of deze Testvoorwaarden dan wel staking van de Test, zal door ProCardio bekend gemaakt worden middels een bericht op www.hartveiligheidstest.nl
 • Over deze Testvoorwaarden wordt niet gecorrespondeerd.
 • Op de Test en deze Testvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit voortvloeiende geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Op deze website maken we gebruik van functionele cookies. Meer informatie kun je lezen in onze privacy policy.